BAHAGIAN PERANCANGAN FIZIKAL

PENGENALAN

Bahagian Perancangan Fizikal bertanggungjawab menyediakan pelan pembangunan fizikal di Sabah. Bahagian ini terdiri daripada empat (4) unit iaitu Unit Pelan Daerah & Pelan Tempatan, Unit Pelan Struktur, Zon Timur/Zon Barat (Unit Pengurusan Maklumat) dan Unit Lukisan.

 

FUNGSI UTAMA

  1. Bertanggungjawab menyediakan pelan struktur untuk negeri Sabah termasuklah di kawasan perairannya. Pelan struktur merupakan dokumen statutori yang penyediaannya diperuntukkan di bawah Ordinan Perancangan Bandar dan Desa (Sabah Cap. 141).
  2. Memastikan pematuhan kepada prosedur yang ditetapkan oleh Ordinan Perancangan Bandar dan Desa (Sabah Cap. 141) berhubung dengan penyediaan dan kelulusan pelan struktur untuk negeri Sabah.
  3. Menyemak dan mengemaskini inventori dasar yang perlu diambilkira dalam perancangan bandar dan desa di negeri Sabah.
  4. Menyedia dan menyemak Pelan Daerah dan Pelan Tempatan bagi semua daerah di Sabah.
  5. Menasihati Pihak Berkuasa Tempatan mengenai kandungan Pelan Daerah dan Pelan Tempatan.
  6. Menyediakan dan menyemak piawaian perancangan yang akan digunapakai oleh semua Pihak Berkuasa Tempatan di Sabah.
  7. Memastikan bahawa peruntukan di dalam Ordinan Perancangan Bandar dan Desa (Sabah Cap. 141) berhubung penyediaan dan kelulusan Pelan Daerah dan Pelan Tempatan adalah terlaksana.

Ketua Bahagian

Farida Bte Ansawi

Unit Pelan Daerah & Pelan Tempatan

Mohd. Saifuddin Bin Dawi, Shah Rezzan Ag Zainal        

Unit Pelan Struktur
Feruz Khan Majin

Zon Timur/Zon Barat (Unit Pengurusan Maklumat)
Colleen Tan, Ezra Immaculate Dominic

Unit Lukisan
Norfaizah Hj. Basnie, Syairul Izam Bin Jamlin