h
CB

 

 

 

CB

PENGENALAN

Urusetia Lembaga Pusat Perancang Bandar dan Desa merupakan salah satu unit dalam Jabatan Perancang Bandar dan Wilayah Negeri Sabah. Pengwujudan unit ini membantu pengarah selaku penasihat teknikal dan Ketua Pegawai Eksekutif kepada Lembaga Pusat seperti yang termaktub di dalam Ordinan Perancangan Bandar dan Desa Bab.141.

Objektif utama unit ini adalah untuk memproses dengan berkesan semua perkara yang dikemukakan oleh Pihak Berkuasa Tempatan dan agensi-agensi kerajaan lain kepada Lembaga Pusat untuk pertimbangan.

Selaras dengan objektif di atas, fungsi unit adalah seperti berikut:-

FUNGSI UTAMA

  1. Menyemak dan menyediakan nota mesyuarat bagi setiap perkara yang akan dipertimbangkan dalam mesyuarat Lembaga Pusat;.
  2. Mengeluarkan panggilan mesyuarat serta mengedarkan agenda mesyuarat;
  3. Menyediakan dan mengedarkan minit mesyuarat Lembaga Pusat kepada ahli-ahli Lembaga;
  4. Mengemukakan keputusan Lembaga Pusat kepada pihak berkenaan khususnya kepada Pihak Berkuasa Tempatan dan agensi-agensi kerajaan lain;
  5. Membantu unit kawalan pembangunan dari segi khidmat nasihat kepada pemohon kelulusan merancang khususnya berhubung dengan keputusan Lembaga Pusat ke atas permohonan berkenaan;
  6. Membantu bagi penyimpanan dokumen-dokumen urusetia dengan selamat.
l

asd

sdf PEKELILING LEMBAGA PUSAT PERANCANG BANDAR DAN DESA

  • 2008
  • 2010
  • 2013
  • 2014

Per: Keperluan Bagi Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Untuk Memperolehi Kelulusan Lembaga Pusat Perancang Bandar dan Desa Di Bawah Seksyen 15(2) Ordinan Perancang Bandar dan Desa Sebelum Mengeluarkan Kelulusan Bagi Permohonan Kelulusan Pembangunan Yang Terletak Di Dalam Skim Yang Masih Berstatus Draf Atau Di Dalam Masa "Period Of Prohibition" Skim Berkenaan. (Klik Di Sini)

Pekeliling LPPBD Bil. 1/2010 : Garispanduan Pengemukaan Permohonan Kelulusan Dibawah Seksyen 15(2) Ordinan Perancang Bandar dan Desa Sabah Bab 141 dan Jadual Mesyuarat Lembaga Pusat Perancang Bandar dan Desa 2010 ( Klik Di Sini)

1. Pekeliling LPPBD Bil. 1/2013 : Proses Pertimbangan dan Kelulusan Pelan Pembangunan Seragam Bagi Semua Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Sabah (Termasuk Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. (Klik Di Sini)

2. Pekeliling LPPBD Bil. 1/2013 : Cadangan Untuk Memberi Kebenaran Kepada Semua Pihak Berkuasa Tempatan Untuk Meluluskan Perkara-Perkara Berikut Tanpa Merujuk Kepada Lembaga Pusat:- ( Klik Di Sini)

A. Pelan Pembangunan untuk Rumah Sebuah Dalam Satu Lot Tersendiri

B. Pelan Pembahagian Tanah Simple Subdivision Yang Tidak Melibatkan Penukaran Kegunaan Tanah.

3. Pekeliling LPPBD Bil. 2/2013 : Makluman Awam Bagi Permohonan Penukaran Zon Dalam Deraf Pelan Tempatan / Deraf Pelan Daerah / Deraf Skim Perancangan. (Klik Di Sini)

4. Pekeliling LPPBD Bil. 3/2013 : Tajuk Pelan Pembangunan / Permohonan Kelulusan Merancang. (Klik Di Sini)

1. Pekeliling LPPBD Bil. 1/2014 : Permohonan Kelulusan Merancang / Pelan Pembangunan - Pengesahan Pematuhan Zon Gunatanah dan Piawai / Garis Panduan Jabatan-Jabatan Teknikal Oleh Pihak Berkuasa Tempatan. (Klik Di Sini)

2. Pekeliling LPBBD Bil. 2/2014 : Penguatkuasaan Piawai Plot Ratio Ke Atas Pelan Pembangunan Perumahan Jenis Landed Property. ( Klik Di Sini)


 

 

 

 

 

 

cb

 

f

ICON