PEKELILING MAJLIS PERANCANG NEGERI

Berikut merupakan senarai pekeliling yang telah dikeluarkan oleh Majlis Perancang Negeri. Untuk makluman anda, senarai pekeliling yang dikeluarkan oleh Lembaga Pusat Perancang Bandar & Desa sebelum tahun 2020 adalah masih berkuatkuasa di peringkat Majlis Perancang Negeri melainkan dimaklumkan sebaliknya. Sila klik di nombor rujukan seperti yang dikehendaki untuk mengetahui lebih lanjut kandungan pekeliling:

SENARAI PEKELILING
TAHUNNO. RUJUKANPERIHAL STATUS
20213/2021Pembatalan Pematuhan Syarat Baharu (Land Conversion) dalam Mengemukakan Permohonan Kebenaran Merancang untuk Pertimbangan MPNAKTIF
2/2021Tatacara Baharu Pengecualian 10% Kawasan Lapang Terhadap Pembahagian Tanah dalam Kalangan Ahli KeluargaAKTIF
1/2021Senarai Firma Arkitek yang Berdaftar dengan Pertubuhan Akitek Malaysia (PAM: Sabah Chapter) yang Boleh Mengemukakan Pelan Pembangunan dan Pelan Bangunan kepada Pihak Berkuasa Tempatan di Seluruh Sabah.AKTIF
20204/2020Pematuhan Syarat Baharu (Land Conversion) dalam Mengemukakan Permohonan Kebenaran Merancang untuk Pertimbangan MPNBATAL
3/2020Garispanduan Permohonan Penukaran Zon atau Pindaan ke atas Sesuatu Draf Skim dan Keputusan Majlis Perancang Negeri (MPN) Berkenaan Permohonan "Rezoning"AKTIF
2/2020Tatacara Baharu Pertimbangan dan Kelulusan Kebenaran Merancang oleh Pihak Berkuasa Tempatan yang belum Mendapat Interim Development Control Powers (IDCP) di bawah Seksyen 15(2) Ordinan Perancang Bandar dan Desa Sabah.AKTIF
1/2020Pembatalan Garispanduan LPPBD Bil. 2/2018: Garispanduan Prosedur Permohonan Kelulusan Pembangunan Interim (Interim Development Approval (IDA) di Negeri Sabah di bawah Seksyen 15(2) OPBD (Sabah Cap. 141).AKTIF
20184/2018Mengawalselia Pembangunan Kilang Kelapa Sawit di Negeri Sabah.AKTIF
3/2018Garis Panduan Tempoh Sah Kelulusan (Validity Period) Pelan Pembangunan di Negeri Sabah.AKTIF
2/2018 Garispanduan Prosedur Permohonan Kelulusan Pembangunan Interim (Interim Development Approval (IDA)) di Negeri Sabah, di bawah Seksyen 15(2) Ordinan Perancangan Bandar dan Desa (Sabah Cap. 141).BATAL
1/2018Tatacara pengecualian 10% kawasan lapang terhadap pembahagian tanah di kalangan ahli keluarga.BATAL
20161/2016Penggunaan lorong penyelenggaraan (service lane) dalam simpanan parit Jabatan Pengairan & Saliran sebagai jalan masuk (access road) pelan pembangunan.AKTIF
20142/2014Penguatkuasaan piawai plot ratio ke atas pelan pembangunan perumahan jenis landed property.AKTIF
1/2014Permohonan kelulusan merancang/pelan pembangunan – pengesahan pematuhan zon gunatanah dan piawai/garispanduan jabatan-jabatan teknikal oleh pihak berkuasa tempatan.AKTIF
20133/2013Tajuk pelan pembangunan/permohonan kelulusan merancang.AKTIF
2/2013Makluman awam bagi permohonan penukaran zon dalam deraf pelan tempatan/deraf pelan daerah/deraf skim perancangan.AKTIF
1/2013(a)Proses pertimbangan dan kelulusan pelan pembangunan seragam bagi semua pihak berkuasa tempatan negeri Sabah (termasuk Dewan Bandaraya Kota Kinabalu).AKTIF
1/2013(b)Cadangan untuk memberi kebenaran kepada semua pihak berkuasa tempatan untuk meluluskan pelan pembangunan tanpa merujuk kepada Lembaga Pusat.AKTIF
20101/2010Garispanduan pengemukaan permohonan kelulusan di bawah Seksyen 15(2) Ordinan Perancang Bandar dan Desa Sabah Bab 141.AKTIF